Cychod pysgota dydd wedi'u hangori yn yr harbwr.

Cyrchu Bwyd Môr Yn Gyfrifol

Mae bwyd môr cynaliadwy yn golygu gofalu am yr ecosystem forol a diogelu'r boblogaeth bysgod. Mae hefyd yn ymwneud â chefnogi cymunedau ac economïau pysgota arfordirol, a sicrhau bod pobl sy'n dibynnu ar bysgota yn gallu cynnal eu bywoliaeth.

Fel biolegwyr morol a physgotwyr cyfrifol, rydyn ni'n mynd ati i wneud ein rhan tuag at gynaliadwyedd - parchu cynefinoedd a galluogi'r amrywiaeth anhygoel o fywyd sy'n byw yn ein cefnforoedd i barhau i wneud hynny. Mae cyrchu bwyd môr yn gyfrifol ar ei ennill i'r cefnforoedd, y cymunedau a'r bobl sydd wrth eu bodd yn bwyta bwyd môr.

Bwyd Môr o Ansawdd Uchel Trwy Gynaliadwyedd a Chyfrifoldeb

Rydyn ni'n adnabod y pysgotwyr a'r cynhyrchwyr sy'n darparu ein bwyd môr cain. Efallai na fydd pob un ohonynt yn gallu fforddio label glas yr MSC ond gallwn sicrhau cynaliadwyedd eu gweithrediadau pysgota a darparu olrhain eu bwyd môr yn ôl i'r pwynt glanio neu gynhyrchu. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r pysgodfeydd hyn, yn enwedig yng ngogledd Cymru, a helpu i feithrin eu diwydiant.

Mae sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y bwyd môr o'r ansawdd gorau, yn golygu eu hannog i gofleidio natur anrhagweladwy'r ddalfa fel nad ydym yn gor-bysgota'r ffefrynnau fel adag a gwair. A thrwy brynu bwyd môr o ffynonellau cyfrifol, rydym i gyd yn helpu i greu cymhelliant i bysgodfeydd, manwerthwyr a bwytai ffynnu, gan yrru'r economi a chymunedau lleol.

Mae cyrchu bwyd môr o fudd i'r cefnforoedd, y cymunedau a'r bobl sydd wrth eu bodd yn bwyta bwyd môr. Win-win trwy'r rownd!

Sion allan yn pysgota am bysgod cregyn ffres.

Datrysydd Jargon Bwyd Môr

Wedi'ch drysu gan yr holl eiriau 'amgylcheddol' sy'n llifo o gwmpas yn achlysurol? Dyma ddiffiniadau i rai sydd bwysicaf yn y byd morol a physgota:

BAP: (Best Aquaculture Practices) Sefydliad sy'n sicrhau dulliau cyfrifol ac iach o ffermio pysgod.

IUU: (Illegally, Unreported and Unregulated Fishing) Nid oes angen esboniad!

MSC: (Marine Stewardship Council) Sefydliad dielw rhyngwladol sy'n cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion i amddiffyn cefnforoedd a chyflenwadau bwyd môr.

MSY: (Maximum Sustainable Yield) Y daliad blynyddol uchaf posibl y gellir ei gynnal dros amser trwy gadw'r stoc ar y lefel gan gynhyrchu'r twf mwyaf.

SSB: (Spawning Stock Biomass) Cyfanswm pwysau pysgod aeddfed yn rhywiol yn y stoc.

Responsible: ymddygiad bodau dynol o ran dal a rheoli adnoddau pysgodfeydd.

Sustainable: statws a llwybr adnoddau byw dyfrol a physgodfeydd sy'n ddibynnol arnynt yn economaidd.

Ethical: egwyddorion moesol cydbwyso llesiant dynol a (physgodfa) ecosystem.

Seasonal: nodweddion cyfnewidiol neu gyfyngedig amser penodol o'r flwyddyn.

Mae ein cymwysterau a'n gwerthoedd yn dangos i chi ein bod yn golygu busnes.

Mae pysgota yng Nghymru yn bennaf gan gychod dydd bach sy'n defnyddio potiau, rhwydi a llinellau (gêr statig)

Ffeithiau Bwyd Môr